شبا قصه های وقتی مامان شیما کوچک بود و برای یسنا تعریف می کنم

رسیدم به سن مدرسه و خاطرات مدرسه اندیشیدم کدوم قسمتش برام جذابتر بوده هرچه خاطره مرور کردم دیدم همه خوشیهای من زمان فوق برنامه بود تا اصل برنامه

لذت میبردم وقتی اجازه می گرفتم سرکلاس درس برای تمرین سرود و نمایش میرفتم

لذت میبردم وقتی اجازه نامه ی کتبی میدادیم و بعد مدرسه که همه میرفتند می موندیم برای تمرین یا تزئین

یاد مجری گریهام افتادم یک بار هم مجری به سبک شهریاری شدم با کت و شلوار بابام و ریش رفتم واسه مجریگری ت

وبیشتر فعالیتهای برنامه ها بودم

قرآن می خوندم تواشیح اجرا می کردم تک خون سرود بودم مقاله می خوندم طنز بازی می کردم مداحی می کردم همه ی این کارا رو بیشتر از درس بها میدادم البته نه اینکه درسخون نبودما اما لذتم از اینها بیشتر بود تا اصل جریان که درس خوندن بود

 وقتی هم رفتیم دانشگاه باز منو کردن مسئول فرهنگی خوابگاهها باز فکرم به کاشان که میفته یاد اردو بردنهایم وبرپاکردن جشن و دعا و برنامه های متعدد دیگه میفتم واقعا لذت بخشترین اوقاتم رو تشکیل دادن

 بعد از اون هم تشکیل گروه خوش اندیشی و جلسات متعدد که گفتگو و گپ تو همه مسائل بود و گاها برنامه ی تفریحی و کوه و بازدید از پرورشگاه و .........

رفتیم مدرسه تدریس ریاضی کنیم مدیر مدرسه درس مهارت زندگی رو هم به من سپرد 😳

وقتی به اینترنت آلوده شدم وبلاگ نویسی و شروع کردم" عتیقه جات "چه عتیقه هایی که توش نزاشتم همون موقع با کمک یک سری وبلاگ نویس دیگه که همدیگرو فقط مجازی می شناختیم مجله الکترونیکی دیار مهر و زدیم و من مدیر صفحه ی فرهنگی شدم

بزرگتر شدیم و رفتیم موسسه مامان مطالعات اسلامی و شروع کردیم همونجا تشکیل جلسات خوش اندیشی دادم و مسول سایت موسسه شدم

 حالا هم با دو تا بچه بازم دنبال گروه سازی و نشر فرهنگ هستم گروه رفقای عتیقه تو واتس اپ و تربیت فرزند و خاندان فیلی تو وایبر و زدم 😁

این داستان باعث شد تازه بفهمم چه علاقه ای به کارهای فرهنگی داشتم و دارم

دلخوشیم جمع کردن آدمها باهر اعتقادیست برای باهم بودن👭👬

دلخوشیم زیبا زندگی کردن کنار هم باهر عقیده ایست🌼🌷🌸

دلخوشیم برپاکردن اصول اخلاقیست که مشترک بین همه ی ادمهاست ☝

دلخوشیم رسیدن همه ی ادمها به خط تعادله✅

خداییش حقم بود حداقل یه دوره وزیر فرهنگ بشم اینطورنیست!😜

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 آبان1393ساعت 1:40  توسط آنتیک  | 

حالا که امید سوسو میزنه تو دلمون بد نیست امیدواری های خود را تحت نام  امیدانه بگذاریم اگر نام زیباتری به ذهنتون میرسد بفرمائید و امیدانه ها را ادامه دهید

امیدانه ۱: آزادی کل زندانیان عقیدتی سیاسی که همه انسان ها آزادند هرگونه بخواهند بیندیشند و بیان کنند ولی به عقیده هم توهین نکنند بخصوص حصرشکنی موسوی، کروبی و رهنورد
امیدانه ۲: از بین رفتن کینه و بغض بین انسانها و دولتمردان و به کار بردن اخلاق در برخورد باهم علی الخصوص رسانه ها
امیدانه ۳: راحتی وضعیت معیشتی تمام انسان ها وایرانیان
امیدانه ۴: به جای گشت ارشاد و حجاب های اجباری ،عمیق کردن باورها و اعتقادهای نسل جوان و نوجوان و آپدیت کردن آنها توسط متخصصین و آموختن با روشهای نوین 
امیدانه ۵: نهادینه کردن این جمله برای همه افراد همه احزاب همه نهادها که "هدف وسیله را توجیه نمی کند " و برای رسیدن به هدف نباید از هر وسیله غلط استفاده کرد
امیدانه ۶: استفاده نکردن از انرژی خویش برای تخریب مخالف خویش 
امیدانه ۷: رابطه صلح و دوستی بین تمام جهانیان و پایان جنگ و خونریزی و نسل کشی
امیدانه ۸:.....................
امیدانه۹:.......................
.....................................

+ نوشته شده در  سه شنبه 23 مهر1392ساعت 16:35  توسط آنتیک  | 


ﻣﺮدي ﻧﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻟﺮزه ﺑﺮ

اﻧﺪاﻣﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد: «ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﮔﻴﺮ! ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻴﺴﺘﻢ،

ﻣﻦ ﭘﺴﺮ زﻧﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪه ي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻣﻲﺧﻮرد.»

(ﻣﻴﺰان اﻟﺤﻜﻤﻪ، ص6197)

ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻧﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ ﻣﺮدي ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ

زﻳﺎد ﮔﻨﺎه ﻣﻲﻛﻨﻢ.» ﻓﺮﻣﻮد: «ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻦ.» ﮔﻔﺖ: «ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ

و ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﻣﻲﻛﻨﻢ.» ﻓﺮﻣﻮد: «ﻫﺮ وﻗﺖ ﮔﻨﺎه ﻛﺮدي ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻦ.» ﮔﻔﺖ:

 ﻳﺎ« رﺳﻮلاﷲ! در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ زﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد.» ﻓﺮﻣﻮد: «ﻋﻔﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.» (ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ، ص )256

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) در راﻫﻲ دﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و ﭘﺎ ﺑﺮ ﮔﻠﻮي او

ﻧﻬﺎده ﻛﺎرد را ﺗﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮد: ﻣﻲ« ﺧﻮاﻫﻲ

او را ذﺑﺢ ﻛﻨﻲ ﻳﺎ دوﺑﺎر او را ﺑﻤﻴﺮاﻧﻲ؟» (ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ،

ص )484

 روزي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﻚﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪ، ﻳﻜﻲ

ﮔﻔﺖ: « »ﭼﺮا؟ ، ﻓﺮﻣﻮد: «ﻣﮕﺮ ﺻﺪاي ﮔﺮﻳﻪي ﻃﻔﻞ را ﻧﺸﻨﻴﺪي؟»

 ﺗﻢﺎ(ﺧ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ، ص )255

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ، ﻫﻴﭻ

 ﺑﻨﺪهاي ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺐ را ﺳﻴﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﺮادر (ﻳﺎ

ﻫﻤﺴﺎﻳﻪي) ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص3295)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﺘﻤﺎم

ﻧﺪارد از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻛﻤﻚﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺮدي را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ

ﻛﻤﻜﺶ ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ ، ص2555)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺧﺪاوﻧﺪ آن اﻣﺘﻲ راﻛﻪ درآن ﺣﻖ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﺮس و

ﻟﺮز از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎك ﻧﻤﻲﮔﺮداﻧﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ،

ص4619)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم(ص): ﻫﺮﮔﺎه دﻳﺪي ﻛﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻨﺪ

«ﺗﻮ ﺳﺘﻤﮕﺮي ﺑﻲ» ﺗﺮدﻳﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص1811)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺑﺪﺗﺮﻳﻦﻫﺎي اﻣﺘﻢ آن ﻛﺴﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺮس ﺷﺮّﺷﺎن آﻧﻬﺎ

را ﮔﺮاﻣﻲ دارﻧﺪ. (ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل، ص )58

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): در دﻫﺎن ﻣﺪﻳﺤﻪ ﺳﺮاﻳﺎن ﺧﺎك ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ.

(ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲﻛﻤﺎﻟﻲ، ص )85

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ، زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﻲ از

اﻳﺸﺎن دزدي ﻣﻲﻛﺮد، رﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮدي ﺿﻌﻴﻒ دزدي

 ﻣﻲﻛﺮد، ﺑﺮ وي ﺣﺪ ﺟﺎري ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. (ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ج11، ص )187

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮآﻳﻨﻪ ﮔﺮهﻫﺎي اﺳﻼم ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و

ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮﻫﻲ ﺑﺎز ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮه ﺑﻌﺪي آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ، اوﻟﻴﻦ

ﮔﺮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد زﻳﺮ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻀﺎوت [ﻋﺎدﻻﻧﻪ] اﺳﺖ و آﺧﺮﻳﻦ آن

ﻧﻤﺎز. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص2555)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻋﺪاﻟﺖ، ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ

ﺷﺒﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و روزش ﺑﻪ روزهداري ﺑﮕﺬرد و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ در

ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﮔﻨﺎه اﺳﺖ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ،

ص3495)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺳﭙﺎﻫﻰ را ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ و ﻣﺮدى را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن ﻛﺮد و ﺑﻪ

ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎى او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ. آن ﻣﺮد آﺗﺸﻰ

اﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺧﻮد را در آن ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﻰ از وارد

ﺷﺪن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وارد آﺗﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ.

اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) رﺳﻴﺪ، ﻓـﺮﻣﻮد: «اﮔﺮ ﺑﻪ درون آﺗﺶ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮاى

ﻫﻤﻴﺸﻪ در آﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. آن» ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد: «در ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻫﻴﭻ ﻛﺲ

اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد.» (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص )235

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد از دﻳﻦ ﺧﺪاي ﻋﺰّوﺟﻞّ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﺳﺖ.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص3335)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص6853)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﭼﻮن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﺮارﺳﺪ، ﻣﻨﺎدي ﺑﺎﻧﮓ ﻛﻨﺪ: «ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ

ﺳﺘﻤﮕﺮان و دﺳﺘﻴﺎران ﺳﺘﻤﮕﺮان: ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻟﻴﻘﻪاي در دوات اﻳﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﻳﺎ ﺳﺮ ﻛﻴﺴﻪاي ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دوات

 زدهاﺳﺖ، ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﻛﻨﻴﺪ.» (ﺗﺮﺟﻤﻪي اﻟﺤﻴﺎه 2، ج ، ص )502

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص):ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺗﺮﻳﻦﻣﺮدﻣﺎن روز در رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ

آﺧﺮت ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﻧﻴﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﻔﺮوﺷﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص 1193)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﭼﻮن ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ در اﻣﺖ ﻣﻦ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ

 را ﻋﻠﻢ ﺧﻮد آﺷﻜﺎر ﻫﺮ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد.

(ﺗﺮﺟﻤﻪي اﻟﺤﻴﺎه 2، ج ، ص )467

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﺑﺨﺸﺶ و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎي ي ﺷﺒﺎﻧﻪ

زﻳﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ و اﻣﺎﻧﺘﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص )409

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮﻛﻪ ﻧﺰد ﺗﻮاﻧﮕﺮي رود و از ﺳﺮ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ

او دارد در ﺑﺮاﺑﺮش ﻛﺮﻧﺶ ﻛﻨﺪ دو ﺳﻮم دﻳﻨﺶ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص6853)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ در دﻧﻴﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻘّﻲ را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان

وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻃﻠﻲ را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﻘﻲ را ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻘﺎم و

ارزش ﻫﺠﺮت ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص6605)

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺒﻌﺚ رﺳﻮلﺧﺪا(ص) ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻴﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ

ﻧﻜﻨﻴﺪ و از زﺷﺘﻜﺎريﻫﺎ ﺑﺎز دارﻳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮدﺗﺎن از ﻫﻤﻪي آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب

ﻧﻜﻨﻴﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص 3721)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﺮادرش ﺣﻜﺎﻳﺖ دو ﻛﻒ دﺳﺖ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮي را ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص5427 )

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻗﻪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻤﻰ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد و

ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص3955)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﻤﻪي ﺗﻘﻮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﻲداﻧﻲ ﺑﻴﺎﻣﻮزي و

آﻧﭽﻪ را ﻣﻲداﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪي. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص7019)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﻴﭻ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص3555)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻞ را ﺻﺪا ﻣﻲزﻧﺪ، اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ را داد ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ

وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻲرود. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص3997)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): اﮔﺮ روزى ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ در آن روز ﺑﺮ داﻧﺶ ﺧﻮد

ﭼﻴﺰى ﻧﻴﻔﺰاﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﮔﺮداﻧﺪ، ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ آن روز

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرك ﻣﺒﺎد. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص3933)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ ﻣﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺮاي او

ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲداﻧﻢ: ﻓﻘﺮي ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻴﺎزي ﻧﻤﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ، ﮔﺮﻓﺘﺎرياي ﻛﻪ

ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺧﻼﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲرﺳﺪ.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص1149)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮ ﻛﻪ از ﺧﺪاي ﻋﺰّوﺟﻞّ ﺑﺘﺮﺳﺪ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از او ﺑﺘﺮﺳﺪ

و ﻫﺮﻛﻪ از ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﺪ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮس از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را در دل او ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص1575)

 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي را ذﺑﺢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ آن را اﻧﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺪ. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص)

ﻓﺮﻣﻮد: «ﭼﻴﺰي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟» ﻋﺮض ﺷﺪ: ﺑﻪ« ﺟﺰ ﺷﺎﻧﻪاش ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻗﻲ

ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.» ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﻪ« ﺟﺰ ﺷﺎﻧﻪاش ﻫﻤﻪي آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه

اﺳﺖ.» (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص6449 )

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ

ﻛﻪ زﻳﺎد و ﺑﻴﻬﻮده ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص )433

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): اي ﻣﺮدم! ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺮگ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و اﻧﮕﺎر ﺣﻖ در آن ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺮدﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ

ﺗﺸﻴﻴﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﺑﻪ ﺳ ي ﻣﺎ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ...

ﻣﻴﺮاﺛﺸﺎن را ﭼﻨﺎن ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺟﺎوداﻧﻪاﻳﻢ. از ﻫﺮ ﺑﻼي

ﺳﺨﺖ و ﺑﻨﻴﺎ نﻛﻨﻲ ﺧﻮد را اﻳﻤﻦ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻳﻢ و ﻫﺮ اﻧﺪرزي را از ﻳﺎد ﺑﺮدهاﻳﻢ.

(ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص6917)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ و ﺣﺪود را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

دور ﻛﻨﻴﺪ ... اﮔﺮ اﻣﺎم در ﺑﺨﺸﻮدن ﺧﻄﺎ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻛﻴﻔﺮ دادن

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮد. (ﻣﻴﺰان اﻟﺤﻜﻤﻪ، ص1045)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺮدي را ﺑﺮ ده ﺗﻦ اﻣﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ در

ﻣﻴﺎن آن ده ﺗﻦ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮ از اوﺳﺖ، ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ

ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ. (ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲﻛﻤﺎﻟﻲ، ص )361

 ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎري را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﺮدﻧﺪ. ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ: «او ﻣﺜﻞ

ﺳﮓ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.» ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺑﺎ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻻﺷﻪي ﻣﺮداري ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ

آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد: «ﺑﺎ دﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻜﻪاي از اﻳﻦ ﻻﺷﻪ را ﺑﺮﻛﻨﻴﺪ.» ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ:

ا«ي رﺳﻮل ﺧﺪا! درود ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ، ﻣﺮداري را ﮔﺎز ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟ ﻓﺮ» ﻣﻮد: «آﻧﭽﻪ از

ﺑﺮادرﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﮔﻨﺪﻳﺪهﺗﺮ از اﻳﻦ ﻻﺷﻪ اﺳﺖ.» (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ،

ص1053)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻣﺮدي را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري زﻛﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد. وي ﭘﺲ از

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻣﻮال را ﺗﺤﻮﻳﻞ

 ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل داد و ﮔﻔﺖ: «اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎﺳﺖ» و ﻗﺴﻤﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد

 ﻧﮕﻪداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:«اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.» ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص) ﺑﻪ ﺷﺪت

ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:«... ﺪﺷﭼﻪ ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي

 ﺟﻤﻊآوري زﻛﺎت ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ، ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! آﻳﺎ اﮔﺮ او ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺧﺎﻧﻪي ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد

ﭼﻴﺰي ﺑﻪ او ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲدادﻧﺪ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ، ﻫﻴﭻ

ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﭼﻨﮓ ﻧﻤﻲاﻧﺪازد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در

ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ وﺑﺎل ﮔﺮدﻧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ وارد ﻣﻲﺷﻮد.»

(ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎري، ج9، ص719)

 ﻣﺮدي ﻧﺰد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: «ﻫﻼك ﺷﺪم.» ﻓﺮﻣﻮد: «ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ را

ﻫﻼك ﻛﺮده؟» ﮔﻔﺖ: «روزه ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ﺷﺪم.» ﻓﺮﻣﻮد:

« ﺑﻨﺪهاي داري ﻛﻪ آزاد ﻛﻨﻲ؟» ﮔﻔﺖ: » ﻧﻪ.« ﻓﺮﻣﻮد: ﻣﻲ« ﺗﻮاﻧﻲ دو ﻣﺎه روزه

ﺑﮕﻴﺮي؟» ﮔﻔﺖ: » ﻧﻪ.« ﻓﺮﻣﻮد: ﻣﻲ« ﺗﻮاﻧﻲ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﻜﻴﻦ را ﻏﺬا دﻫﻲ؟»

ﮔﻔﺖ: » ﻧﻪ.« ﻓﺮﻣﻮد: «ﺑﻨﺸﻴﻦ.» در اﻳﻦ وﻗﺖ زﻧﺒﻴﻠﻲ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺪﻳﻪ آوردﻧﺪ.

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ(ص) ﻓﺮﻣﻮد: «اﻳﻦ ﺳﺎﺋﻞ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟» ﮔﻔﺖ: «ﻣﻨﻢ.» ﻓﺮﻣﻮد: «اﻳﻦ

ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﮕﻴﺮ و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪه.» ﮔﻔﺖ: «آﻳﺎ ﺑﺮ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ از ﺧﻮدم؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ

ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻛﻮه ﺳﻴﺎه ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ از ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ.» ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ(ص)

ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﻓﺮﻣﻮد: «آن را ﺑﺒﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.»

(ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲﻛﻤﺎﻟﻲ، ص )269

 ﻣﺮدي ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا(ص) ﻋﺮض ﻛﺮد: «ﻫﻴﭻ ﻛﺎر زﺷﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ

ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻢ. آﻳﺎ راه ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮاﻳﻢ وﺟﻮد دارد؟» ﻓﺮﻣﻮد: «آﻳﺎ از ﭘﺪر و

ﻣﺎدرت ﻛﺴﻲ زﻧﺪه ﻫﺴﺖ؟» ﻋﺮض ﻛﺮد: «ﭘﺪرم.» ﻓﺮﻣﻮد: «ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﻧﻴﻜﻲ

ﻛﻦ.» وﻗﺘﻲ آن ﻣﺮد رﻓﺖ، رﺳﻮلﺧﺪا(ص) ﻓﺮﻣﻮد: «اي ﻛﺎش ﻣﺎدرش

ﺑﻮد. ﻣﻲ » (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص7097)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): زﻧﻰ ﺑﺪﻛﺎره ﺳﮕﻰ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫﻰ ﻟﻪﻟﻪ ﻣﻰزﻧﺪ

و ﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪه ازﺗﺸﻨﮕﻰ ﺑﻤﻴﺮد. او ﻛﻔﺶ ﺧﻮد را در آورد و آن را ﺑﻪ روﺳﺮى

ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي آن از ﭼﺎه آب ﻛﺸﻴﺪ [و ﺑﻪ آن ﺣﻴﻮان داد]، ﭘﺲ

ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻛﺎر آﻣﺮزﻳﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص1347)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﮔﻨﺎهﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺗﻮ را از ﮔﻨﺎﻫﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻜﻨﺪ و

ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﻣﺮدم ﺗﻮ را ازﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارزاﻧﻴﺖ داﺷﺘﻪاﺳﺖ دﭼﺎر

ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺴﺎزد و ﻣﺮدم را از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى ﻋﺰّوﺟﻞّ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺪان اﻣﻴﺪ

 ﺑﺴﺘﻪاى ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﮕﺮدان. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص4275)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): ﮔﻨﻬﻜﺎر اﻣﻴﺪوار ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ رﺣﻤﺖ

ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﺑﺪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص5047)

 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص): اي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! آﺳﺘﻴﻦ باﻻ زﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪي اﺳﺖ

و آﻣﺎده ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﻦ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮدارﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ.

ﺑﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺳﺒﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﻪاي دﺷﻮار درﭘﻴﺶ دارﻳﺪ ﺟﺰ ﻛﻪ

ﺳﺒﻜﺒﺎران آن را ﻧﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ. (ﻣﻴﺰاناﻟﺤﻜﻤﻪ، ص )861


عید مبعث و نزول قرآن بر عاملان آن مبارک

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 خرداد1392ساعت 18:39  توسط آنتیک  |  قانون یکم

به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

 قانون دوم


در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید. چه این درس‌ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح‌ریزی کنید.

 قانون سوم


اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسله دادرسی، خطا و پیروزی‌های گهگاهی، آزمایش‌های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش‌های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.

 قانون چهارم


درس آنقدر تکرار می‌شود تا آموخته شود. درس‌ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می‌شوند، تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید می‌توانید درس بعدی را شروع کنید، بنابراین بهتر است زودتر درس‌هایتان را بیاموزید.

 قانون پنجم


آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس‌هایتان را نیز باید بیاموزید.

 قانون ششم


قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و مسخره نکنید، وگرنه سرتان می آید. خداوند شما را در همان شرایط قرار می‌دهد تا ببیند شما چکار می‌کنید.

 قانون هفتم


دیگران فقط آینه شما هستند. نمی‌توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشد که درباره خودتان می‌پسندید یا از آن بدتان می‌آید.

 قانون هشتم


انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چه می‌کنید، بستگی به خودتان دارد.

 قانون نهم


جواب‌هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.

 قانون دهم


خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.


برچسب‌ها: موفقيت
+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 اسفند1391ساعت 17:0  توسط آنتیک  | 


ذی الحجه ماه علی ست

ماه کعبه ،زادگاه علی ست

۱۵ ام این ماه سالروز ازدواج علی ست

۱۸ ام سالروز ولایت علی ست

و امروز ۲۱ ذی الحجه که روز زکات دهنده ی در حال رکوع  یعنی علی ست 


"انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون"۵۵ مائده 
امروز سالروز دادن انگشتری در هنگام نماز به سائل توسط حضرت علی (ع) است زکات در حال رکوع تنها از علی بر می آید و بس


برچسب‌ها: علی, ع, ذی الحجة
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 آبان1391ساعت 14:43  توسط آنتیک  |